Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) HTPinvest xin thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

ZFTG22

Cao su TSR20 02/2022

31/01/2022

Trước 15:00 ngày 13/01/2022

2

FEFF22

Quặng sắt 01/2022

31/01/2022

Trước 21:00 ngày 13/01/2022

3

NQMG22

Dầu WTI Mini 02/2022

17/01/2022

Trước 21:00 ngày 13/01/2022

4

MCLEG22

Dầu WTI micro 02/2022

17/01/2022

Trước 21:00 ngày 13/01/2022

 

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

MPOF22

Dầu cọ thô 01/2022

14/01/2022

Trước 15:00 ngày 12/01/2022

2

ZLEF22

Dầu Đậu Tương 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 12/01/2022

3

ZSEF22

Đậu Tương 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 12/01/2022

4

ZREF22

Gạo thô 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 12/01/2022

5

ZMEF22

Khô Đậu Tương 01/2022

14/01/2022

Trước 21:00 ngày 12/01/2022

6

ZFTG22

Cao su TSR20 02/2022

31/01/2022

Trước 15:00 ngày 13/01/2022

7

FEFF22

Quặng sắt 01/2022

31/01/2022

Trước 21:00 ngày 13/01/2022


Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.Tin nổi bật