LỊCH ĐÁO HẠN: NÔNG SẢN

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

ĐẬU TƯƠNG MINI

Đậu tương mini 05/2022XBK22CBOT29/04/202213/05/2022
Đậu tương mini 03/2022XBH22CBOT28/02/202214/03/2022
Đậu tương mini 01/2022XBF22CBOT31/12/202114/01/2022
Đậu tương mini 11/2021XBX21CBOT29/10/202112/11/2021
Đậu tương mini 07/2021XBN21CBOT30/06/202114/07/2021
Đậu tương mini 09/2021XBU21CBOT31/08/202113/09/2021
Đậu tương mini 08/2021XBQ21CBOT30/07/202113/08/2021

ĐẬU TƯƠNG

Đậu tương 05/2022ZSEK22CBOT29/04/202213/05/2022
Đậu tương 03/2022ZSEH22CBOT28/02/202214/03/2022
Đậu tương 01/2022ZSEF22CBOT31/12/202114/01/2022
Đậu tương 11/2021ZSEX21CBOT29/10/202112/11/2021
Đậu tương 07/2021ZSEN21CBOT30/06/202114/07/2021
Đậu tương 09/2021ZSEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Đậu tương 08/2021ZSEQ21CBOT30/07/202113/08/2021

LÚA MÌ MINI

Lúa mì mini 05/2022XWK22CBOT29/04/202213/05/2022
Lúa mì mini 03/2022XWH22CBOT28/02/202214/03/2022
Lúa mì mini 12/2021XWZ21CBOT30/11/202114/12/2021
Lúa mì mini 07/2021XWN21CBOT30/06/202114/07/2021
Lúa mì mini 09/2021XWU21CBOT31/08/202114/09/2021

LÚA MÌ

Lúa mì 05/2022ZWAK22CBOT29/04/202213/05/2022
Lúa mì 03/2022ZWAH22CBOT28/02/202214/03/2022
Lúa mì 12/2021ZWAZ21CBOT30/11/202114/12/2021
Lúa mì 07/2021ZWAN21CBOT`30/06/202114/07/2021
Lúa mì 09/2021ZWAU21CBOT31/08/202114/09/2021

DẦU ĐẬU TƯƠNG

Dầu đậu tương 05/2022ZLEK22CBOT29/04/202213/05/2022
Dầu đậu tương 03/2022ZLEH22CBOT28/02/202214/03/2022
Dầu đậu tương 01/2022ZLEF22CBOT31/12/202114/01/2022
Dầu đậu tương 12/2021ZLEZ21CBOT30/11/202114/12/2021
Dầu đậu tương 10/2021ZLEV21CBOT30/09/202114/10/2021
Dầu đậu tương 07/2021ZLEN21CBOT30/06/202114/07/2021
Dầu đậu tương 09/2021ZLEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Dầu đậu tương 08/2021ZLEQ21CBOT30/07/202113/08/2021

KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Khô đậu tương 05/2022ZMEK22CBOT29/04/202213/05/2022
Khô đậu tương 03/2022ZMEH22CBOT28/02/202214/03/2022
Khô đậu tương 01/2022ZMEF22CBOT31/12/202114/01/2022
Khô đậu tương 10/2021ZMEV21CBOT30/09/202114/10/2021
Khô đậu tương 12/2021ZMEZ21CBOT30/11/202114/12/2021
Khô đậu tương 07/2021ZMEN21CBOT30/06/202114/07/2021
Khô đậu tương 09/2021ZMEU21CBOT31/08/202114/09/2021
Khô đậu tương 08/2021ZMEQ21CBOT30/07/202113/08/2021

NGÔ MINI

Ngô mini 05/2022XCK22CBOT29/04/202213/05/2022
Ngô mini 03/2022XCH22CBOT28/02/202214/03/2022
Ngô mini 12/2021XCZ21CBOT30/11/202114/12/2021
Ngô mini 07/2021XCN21CBOT30/06/202114/07/2021
Ngô mini 09/2021XCU21CBOT31/08/202114/09/2021

NGÔ

Ngô 05/2022ZCEK22CBOT29/04/202213/05/2022
Ngô 03/2022ZCEH22CBOT28/02/202214/03/2022
Ngô 12/2021ZCEZ21CBOT30/11/202114/12/2021
Ngô 07/2021ZCEN21CBOT30/06/202114/07/2021
Ngô 09/2021ZCEU21CBOT31/08/202114/09/2021


Tin nổi bật