Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) HTPinvest xin thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

            - Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

TRUZ22

Cao su RSS3 12/2022

22/12/2022

Trước 15:00 ngày 06/12/2022

2

QPZ22

Dầu ít lưu huỳnh 12/2022

08/12/2022

Trước 21:00 ngày 06/12/2022

3

NQMF23

Dầu WTI mini 01/2023

15/12/2022

Trước 21:00 ngày 13/12/2022

4

MCLEF23

Dầu WTI micro 01/2023

15/12/2022

Trước 21:00 ngày 13/12/2022

5

ZFTF23

Cao su TSR20 01/2023

30/12/2022

Trước 15:00 ngày 14/12/2022

6

FEFZ22

Quặng sắt 12/2022

30/12/2022

Trước 21:00 ngày 14/12/2022

7

CLEF23

Dầu WTI 01/2023

16/12/2022

Trước 21:00 ngày 15/12/2022-       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:


STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUZ22

Cao su RSS3 12/2022

22/12/2022

Trước 15:00 ngày 06/12/2022

2

QPZ22

Dầu ít lưu huỳnh 12/2022

12/12/2022

Trước 21:00 ngày 08/12/2022

3

ZLEZ22

Dầu đậu tương 12/2022

14/12/2022

Trước 22:00 ngày 12/12/2022

4

ZMEZ22

Khô đậu tương 12/2022

14/12/2022

Trước 22:00 ngày 12/12/2022

5

ZWAZ22

Lúa mỳ 12/2022

14/12/2022

Trước 22:00 ngày 12/12/2022

6

KWEZ22

Lúa mỳ Kansas 12/2022

14/12/2022

Trước 22:00 ngày 12/12/2022

7

ZCEZ22

Ngô 12/2022

14/12/2022

Trước 22:00 ngày 12/12/2022

8

MPOZ22

Dầu cọ thô 12/2022

15/12/2022

Trước 15:00 ngày 13/12/2022

9

CCEZ22

Ca cao 12/2022

14/12/2022

Trước 21:00 ngày 12/12/2022

10

ZFTF23

Cao su TSR20 01/2023

30/12/2022

Trước 15:00 ngày 14/12/2022

11

FEFZ22

Quặng sắt 12/2022

30/12/2022

Trước 21:00 ngày 14/12/2022

12

NQMF23

Dầu WTI mini 01/2023

19/12/2022

Trước 21:00 ngày 15/12/2022

13

MCLEF23

Dầu WTI micro 01/2023

19/12/2022

Trước 21:00 ngày 15/12/2022

14

KCEZ22

Cà phê Arabica 12/2022

19/12/2022

Trước 21:00 ngày 15/12/2022

15

CLEF23

Dầu WTI 01/2023

20/12/2022

Trước 21:00 ngày 16/12/2022Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.


Tin nổi bật